اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس / میز خدمت / نرم افزار پشتیبانی از افراد کم توان