صفحه نخست » منوی افقی » تشکلات کارگری و کارفرمایی

شرح وظایف:

شرح کلی وظایف تشکلات کارگری و کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تشریح فعالیت

تشریح فرایند  انجمن های صنفی کارگری، کارفرمایی، شورای اسلامی کار ، کانون کارگران بازنشسته

 

  فرم های مورد نیاز

آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس

 آگهی دعوت به مجمع عمومی انتخابات شورای اسلامی کار

آگهی اعلام داوطلبی نمایندگی کارگران

آگهی دعوت به تشکیل مجمع انتخاب نماینده کارگران

 اساسنامه انجمن صنفی کارگری

اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی

اساسنامه شورای اسلامی کار

اساسنامه کانون کارگران بازنشسته استان

اساسنامه کانون کارگران بازنشسته شهرستان

اساسنامه نمونه کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی

پرسشنامه آماری انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

پرسشنامه آماری انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه

پرسشنامه آماری شوراهای اسلامی کار

پرسشنامه آماری نماینده کارگران

فرم مشخصات تشکیل انجمن صنفی

فرم مشخصات فردی کاندیدای شورای اسلامی کار

فرم بررسی صلاحیت و جمع بندی نظرات هیات مؤسس صلاحیت

لیست شرکت کنندگان در مجمع عمومی انجمن صنفی کارگری

لیست شرکت کنندگان در مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی

لیست شرکت کنندگان در مجمع عمومی انتخابات شورای اسلامی کار

لیست شرکت کنندگان در مجمع عمومی

فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی کارگری

 فهرست اسامی و مشخصات متقاضیان عضویت انجمن صنفی کارفرمایی

صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی کار

صورتجلسه مجمع عمومی شورای اسلامی کار

صورتجلسه انتخاب نماینده کارگران

صورتجلسه تعیین سمت اعضاء هیات مدیره

صورتجلسه مجمع عمومی عادی انتخاب بازرس

صورتجلسه مجمع عمومی نماینده کارگران استان

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نماینده کارگران استان

 صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی کانون

صورتجلسه مجمع عمومی عادی انتخاب هیات مدیره

صورتجلسه هیات نظارت در خصوص تطبیق شرایط داوطلبان نمایندگی کارگران

اطلاعیه پذیرش عضو

معرفی هیات مؤسس

 برگ شمارش آراء انتخاب نمایندگان کارگران

 

گردش انجام کار: 

فرایند ابطال انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های مربوط

فرایند تجدید  انتخابات کانون انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

فرایند ثبت انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی

فرایند ثبت شورای اسلامی کار

فرایند ثبت کانون کارگران بازنشسته

فرایند ثبت کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان

فرایند مجمع نمایندگان کارگران استان

قوانین ، مقررات و دستور العمل ها : 

آئین نامه انتخاب عملکرد حدود وظایف واختیارات نماینده کارگران در کارگاهها

آئین نامه عملکرد مجامع نمایندگان کارگران در استانهاو عالی

آئین نامه کانون شورا

آیین نامه چگونگی تشکیل و نحوه عملکرد کانونهای هماهنگی شوراهای اسلامی کار

آئین نامه ضوابط و اختیارات انجمن های کارگری و کانون های مربوط

اصلاح ساختار انجمن صنفی کارگری طبق آئین نامه جدید

دستورالعمل تاسیس کانونهای کارگران ومدیران بازنشسته

شیوه نامه برگزاری مجمع عمومی موسس