.

مدارک لازم جهت طرح شکایت و تشکیل پرونده

تکمیل دقیق و کامل فرم دادخواست ( فرم دادخواست در قسمت فرمهای مورد نیاز قابل مشاهده می باشد )

ارائه اصل و کپی کارت ملی

ارائه اصل شناسنامه و تصویر صفحات اول و دوم

ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت

تصویر قرارداد و فیش حقوقی (در صورت وجود)

پرینت سابقه پرداخت حق بیمه

پرینت حساب بانکی در صورت واریز حقوق

هرگونه مدرک مثبته دال بر احراز کارکرد و میزان سابقه کار

دادخواست و پیوست های آن (مدارک مرتبط با کارکرد ) باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.

ارائه اصل مدارک مورد استناد و اصل مدرک احراز هویت به مرجع رسیدگی کننده در جلسه دادرسی الزامی می باشد.

در صورت تسلیم دادخواست توسط نماینده، پیوست مدرک مثبت نمایندگی (از قبیل وکالتنامه) و ثبت آن در دبیرخانه ، الزامی می باشد.

در صورت تسلیم دادخواست توسط احدی از ورثه متوفی ، ارائه اصل و تصویر برگ انحصار وراثت  و نمایندگی از سایر ورثه الزامی می باشد.