شرح وظایف

 

  -1 برنامه ریزی به منظور برگزاری مراسم و اجرای جشنواره های فرهنگی و مذهبی.

 -2 برنامه ریزی به منظور ترویج فرهنگ کارآفرینی و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در بنگاههای اقتصادی.