شرح وظایف

1 - نظارت بر مراجع تشخیص و حل اختلاف استان، مطالعه و بررسی مستمر قوانین و مقررات مرتبط با قانون کار و سایر امور حوزه روابط کار

2 - برنامه ریزی و نظارت بر بازرسی از بنگهاه های اقتصادی در خصوص برقراری مبانی حفاظت فنی بهداشت ، ایمنی کار و سایر امور حوزه بازرسی کار

3 - نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات مرتبط به تشکلات کارگری و کارفرمایی

4 - نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات حوزه حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری