شرح وظایف

1- نظارت بر اجرای سیاست ها،ضوابط،آیین نامه ها،مقررات و برنامه های اجرایی در زمینه روابط کار،پیمانهای دسته جمعی و گفتگوی اجتماعی

2- مطالعه مستمر قانون،مقررات،آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با کار و سایر قوانین مربوطه

3- برنامه ریزی به منظور رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان در زمینه روابط کار،قرار دادها و پیمانهای دسته جمعی استان