شرح وظایف

 1 - نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت و بهداشت کار

2 -  تشکیل تیم های خودارزیابی و رتبه بندی بازرسان کار و ادارات تابعه

3 -  تهیه گزارش عملکرد ماهانه و تجزیه و تحلیل عملکرد به منظور تحقق پیش بینی های صورت گرفته

4 -  تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار به منظور برنامه ریزی برای کاهش حوادث ناشی از کار