شرح وظایف

1 -  تهیه متن دادخواست طرح دعوی حقوقی و کیفری ، اعلام جرم و شکایت علیه متخلفین از قوانین و مقررات در چهارچوب وزارت متبوع از طریق مراجع صالحه قضائی حسب اعلام مدیرکل استان با هماهنگی اداره کل حقوقی وزارتخانه

2 - حضور به موقع در محاکم قضائی ، انتظامی ، جلسات و کمیسیونها و در صورت لزوم تهیه و تنظیم لوایح مستند و مستدل جهت دفاع از منافع دستگاه و پیگیری دعاوی مربوطه تا حصول نتیجه نهایی

3 -  پیگیری و اظهار نظر در پاسخ به استعلامات و پرونده های واصله از سوی مدیرکل و ادارات تابعه در زمینه مسایل حقوقی و نظریه مشورتی به آنها

4 -  گردآوری و طبقه بندی قوانین و مقررات و آرای وحدت رویه مورد عمل حوزه های تخصصی اداره کل جهت ایفای وظایف قانونی

5 - تهیه گزارش از پرونده های حقوقی (مربوط به اشخاص حقوقی و حقیقی ) جهت ارایه به مقامات ذیربط و اداره کل حقوقی وزارت متبوع

6 - بررسی، نظارت و اعلام نظر حقوقی در مورد پیش نویس قراردادهای تنظیمی ، مناقصات ومزایده ها ، نظارت بر اسناد و مدارک مربوط به فروش اموال ، املاک وابینه ، وسایل نقلیه در سطح اداره کل و ادارات تابعه به منظور تطبیق با قوانین و مقررات با رعایت منافع و مصالح دستگاه متبوع