شرح وظایف

 

ستاد خبری اداره حراست  اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان فارس