شرح وظایف

 

1-اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با ارزیابی عملکرد و ارائه گزارشات لازم به مقام مافوق

2-تهیه ، تدوین و ارائه تحلیل کارشناسی در سطوح مختلف مدیریت عملکرد و ارائه به مقام مافوق

3-اطلاع رسانی مباحث مدیریت عملکرد به کارکنان

4-انجام ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی در واحدهای اداره کل ، شهرستانی و نمایندگی ها و تهیه گزارشات تحلیلی از نتایج و ارائه به مقام مافوق

5-همکاری و هماهنگی با دفتر مدیریت عملکرد به منظور اجرای آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها

6-تجزیه و تحلیل عملکرد کارکنان و واحدها و ارائه گزارش به مقام مافوق در ارتباط با نتایج ارزیابی های انجام شده