شرح وظایف

1-پیگیری و ساماندهی برگزاری جلسات کارگروه تخصصی اشتغال

2-بررسی اولیه موضوعات پیشنهادی و طرح‌های اشتغال‌زا ارائه شده به دبیرخانه

3-پیگیری و نظارت بر به روز رسانی بانک های اطلاعاتی مرتبط با اشتغال و کارآفرینی

4-تهیه گزارش های موردی در خصوص بازار کار