خدمات الکترونیک معاونت امور اجتماعی

خدمات الکترونیک معاونت امور اجتماعی

عنوان خدمت

عنوان زیرخدمت

 

 

تایید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (19091030000)

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه‌

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه رانندگان

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه قالیبافان

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای و حمایتی

(19011033000)

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای

شناسایی و رتبه بندی خانوارها و پاسخگویی به استعلامات حمایتی

ارائه خدمات ورزشی کارگران 17011041000

ارائه خدمات ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران

برگزاری رقابتهای ورزشی کارگران

اعزام کارگران به مسابقات بین المللی کارگری