خدمات الکترونیک مدیریت روابط کار

خدمات الکترونیکی معاونت روابط کار

عنوان خدمت

عنوان زیرخدمت

برقراری مقرری بیمه بیکاری(19051032000)

برقراری مقرری بیمه بیکاری

تاییدصلاحیتمشاغل سخت و زیان آور (13011843000)

تاییدصلاحیتمشاغل سخت و زیان آور

بازرسیکار (13011043000)

بازرسی دوره‌ای و موردی حسن اجرای قانون کار

بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح

صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی (13011035000)

صدور یا تمدیدگواهینامهصلاحیت شرکتهای خدماتی

صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکارانساختمانی و خدمات عمومی

صدور یا تمدید مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

ابطالمجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی