اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس / اقتصاد مقاومتی / تشکیل شرکتهای تعاونی تامین نیاز روستایی

تشکیل شرکتهای تعاونی تامین نیاز روستایی

اطلاعات تفصیلی پروژه پیشنهادی دستگاه اجرایی

در چارچوب منشور پروژه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)»

عنوان پروژه پیشنهادی برای طرح در ستاد

تشکیل شرکتهای تعاونی تامین نیاز روستایی

1

هدف کلی پروژه

کاهش هزینه های تولید

افزایش بهره بروری

بازاریابی محصولات تولیدی روستاییان

تامین مواد اولیه تولید

2

اهداف قابل اندازه گیری پروژه

تشکیل سالانه 40 شرکت تعاوونی روستایی

3

ذینفعان پروژه

روستاییان وعشایر

4

پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه

ترویج فرهنگ ومزایای کار گروهی وتعاونی

5

شرح کلی پروژه

تشکیل تعاونی های تامین نیاز روستاییان در روستاهای مستعد به منظور افزایش درآمد روستاییان وکاهش هزینه های تولید

6

زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

سالیانه 40 تعاونی ودر برنامه میان مدت 200تعاونی

7

بودجه پروژه

کمک بلا عوض به منظور تشویق وترغیب روستاییان  به تشکیل تعاونی به ازای هر تعاونی 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارتی