ارتقای سطح بهره وری در کارگاهها

اطلاعات تفصیلی پروژه پیشنهادی دستگاه اجرایی

در چارچوب منشور پروژه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)»

عنوان پروژه پیشنهادی برای طرح در ستاد

ارتقای سطح بهره وری در کارگاهها

1

هدف کلی پروژه

افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی

تشویق صاحبان سرمایه نسبت به سرمایه گذاری در استان

2

اهداف قابل اندازه گیری پروژه

تعداد آیین نامه های انضباطی به روز رسانی شده

تعداد جایگزین نظام کارمزدی به جای نظام روزمزدی یا مزدساعتی

اجرای برنامه های ارتقاء فرهنگ کار در کارگاهها

3

ذینفعان پروژه

جامعه کار و تولید ، صاحبان حرف  مشاغل ، کارگران و کارفرمایان

4

پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه

اجرای طرح هر کمیته انضباط کار یک مرجع حل اختلاف و بروز رسانی آیین نامه های انضباط کار در کارگاهها

انجام فعالیت های ترویجی جهت جایگزینی نظام کارمزدی به جای نظام مزد ساعتی در کارگاهها با هدف ارتقاء توان تولیدی در کارگاه

اصلاح قوانین و مقررات زائد و مانع بهره وری

تصویب سند ارتقاء فرهنگ کار استان ، تعیین و ابلاغ دستور کار و شرح وظایف هر یک از نهادهای دولتی و تشکلات مردم نهاد

تفویض اختیار و برون سپاری برخی از وظایف غیرحاکمیتی دولت به تشکلات کارگری و کارفرمایی

5

شرح کلی پروژه

با به روز رسانی آیین نامه های انضباط کار و تشویق کارفرمایان نسبت به اجرای نظام کارمزدی به جای مزد ساعتی و اصلاح قوانین و مقررات زائد و ابلاغ شرح وظایف و مسئولیت های هر یک ازدستگاههای اجرایی و تشکلات مردم نهاد سطح بهره وری در کارگاهها افزایش می یابد.

6

زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

برنامه بلندمدت5 ساله

7

بودجه پروژه

صرفاً هزینه اقدامات آموزشی ترویجی به میزان 20 میلیون تومان