اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس / اقتصاد مقاومتی / کاهش حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی در کارگاهها

کاهش حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی در کارگاهها

اطلاعات تفصیلی پروژه پیشنهادی دستگاه اجرایی

در چارچوب منشور پروژه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)»

عنوان پروژه پیشنهادی برای طرح در ستاد

کاهش حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی  در کارگاهها

1

هدف کلی پروژه

ایمن سازی محیط کار در اصناف و اتحادیه های صنفی

افزایش شمار کمیته های حفاظت فنی در کارگاهها

واگذاری ایمن سازی کارگاهها به درون کارگاهها

کاهش زمان های بازرسی از کارگاهها

ایمن سازی کارگاهها

کاهش رفتارهای ناایمن در کارگاهها

افزایش سطح آگاهی کارگران و کارفرمایان

کاهش حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی

2

اهداف قابل اندازه گیری پروژه

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

شمار صنوف و اتحادیه های آموزش دیده

شمار افزایش کمیته های حفاظت فنی تشکیل شده

شمار کارگاههای ایمن سازی شده

شمار کارگاههای خارج شده از دامنه پرخطر

برگزاری آموزش (نفر/ساعت)

گواهی های صادر شده

به کارگیری مسئولین ایمنی در کارگاهها

نرخ کاهش حوادث در کارگاهها

3

ذینفعان پروژه

جامعه کارگری و کارفرمایی

سازمان های خدمات درمانی و تامین اجتماعی

جامعه کارگری و کارفرمایی واحدهای صنفی استان

4

پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه

اجرای طرح بازرسی تخصصی از کارگاهها بر اساس رسته صنفی اتحادیه ها

توسعه کمی و کیفی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار

اجرای مدل خودبازرسی کار در کارگاهها

هدفمندی بازرسی از کارگاهها

آموزش کارگران و کارفرمایان در زمینه ایمنی و حفاظت بهداشت کار

5

شرح کلی پروژه

در این طرح هر بازرس کار براساس تخصص خود ملزومات طرح از جمله بسته آموزشی و ارزیابی ریسک هر اتحادیه راتهیه کرده و کارفرمایان واحدهای صنفی را در این زمینه آموزش داده وسپس بازخورد اجرای دوره ها را با بازرسی تا رفع نقص ایمنی دریافت می کند.

کارفرما با بکارگیری یا معرفی مسئول ایمنی در کارگاهها نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در کارگاه و ارزیابی ریسک و برنامه ریزی برای کاهش حوادث را خود انجام می دهد.

با افزایش شمار کمیته های جدید نظارت بیشتر و مستمری بر اجرای مقررات ایمنی و بهداشت کار کارگاهها صورت گرفته و سطح ایمنی کارگاه افزایش و حوادث کاهش پیدا می کند.

پس از رتبه بندی کارگاهها وبازرسی از آنها و ارزیابی ریسک با نامه نگاری و ارتباط با کارفرما گزارش های پیشین پیگیری و ایمن سازی انجام می شود.

با اجرای دوره های آموزشی سطح آگاهی کارگران و کارفرمایان افزایش و رفتارهای ناایمن کاهش ودر نتیجه حوادث کاهش خواهند یافت .

6

زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

فاز 1- اجرای طرح در کارگاههای پرخطر- یکساله   سه ساله

فاز2- اجرای طرح در کارگاههای خطر متوسط سه ساله

فاز3- اجرای طرح در سایر کارگاهها -5 ساله

7

بودجه پروژه

بودجه 580 میلیون تومان (20000نفر /ساعت آموزش کارگری و کارفرمایی 120 میلیون تومان- خرید تجهیزات بازرسی 120 میلیون تومان- الزام بازرسان به آموزش و برنامه های پیشگیرانه 300 میلیون تومان- اجرای طرح های ضربتی بازرسی از کارگاههای پرخطر 40 میلیون تومان)