اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس / اقتصاد مقاومتی / آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ( اعتیاد ، طلاق ، ایدز )

آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ( اعتیاد ، طلاق ، ایدز )

اطلاعات تفصیلی پروژه پیشنهادی دستگاه اجرایی

در چارچوب منشور پروژه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)»


عنوان پروژه پیشنهادی برای طرح در ستاد

آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ( اعتیاد ، طلاق ، ایدز )

1

هدف کلی پروژه

افزایش سلامت کارگران وجامعه هدف وبهره بری نیروی انسانی

2

اهداف قابل اندازه گیری پروژه

برگزاری پنجاه دوره به تعداد 1500 نفر

3

ذینفعان پروژه

جامعه کار وتولید ، کارگران وکارفرمایان وتعاونگران

4

پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه

آموزش کارشناسان و برگزاری جلسات متعدد کارفرمایان جهت آگاهی آنان در اهمیت این آموزشها

5

شرح کلی پروژه

آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وومهارتهای زندگی جهت کارگران کارفرمایان وجامعه تولید

6

زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

شروع از اردیبهشت 95 تا پایان سال 95

7

بودجه پروژه

دو میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارتخانه