اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس / اقتصاد مقاومتی / مدل سازی استاندارد سازی وروش سازی ارایه خدمات رفاهی کارگران در واحدهای اقتصادی

مدل سازی استاندارد سازی وروش سازی ارایه خدمات رفاهی کارگران در واحدهای اقتصادی

اطلاعات تفصیلی پروژه پیشنهادی دستگاه اجرایی

در چارچوب منشور پروژه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)»

عنوان پروژه پیشنهادی برای طرح در ستاد

مدل سازی استاندارد سازی وروش سازی ارایه خدمات رفاهی کارگران در واحدهای اقتصادی

1

هدف کلی پروژه

اجرای مطلوب فصل هشتم قانون کار وافزایش بهره وری نیروی کار واجرای اقدامات رفاهی در سه مدل بی هزینه ،کم هزینه ،هزینه بالا

2

اهداف قابل اندازه گیری پروژه

اجرا در حداقل 20کارگاه تولید ی استان

3

ذینفعان پروژه

جامعه کار وتولید ،(کارگران ،کارفرمایان و وتعاونگران)

4

پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه

تشکیل کمیته تدوین مدل واستاندارد سازی خدمات رفاهی کارگران متشکل از 4استاد دانشگاهی وواحدهای اقتصادی پیشرو در ارایه خدمات رفاهی به کارگران

5

شرح کلی پروژه

شناسایی واحدهای تولیدی پیشرو در ارایه خدمات رفاهی به کارگران ، شناسایی 4 استاد دانشگاه در حوزه مدیریت منابع انسانی وعلوم اجتماعی یا جامعه شناسی ودعوت از مدیران واحدهای اقتصادی پیشروواساتید دتانشگاه وتشکیل کمیته تدوین مدل واستانداردسازی خدمات رفاهی کارگران واحصاء تمامی خدمات رفاهی قابل ارائه به کارگران وتهیه شاخص وعناوین رفاهی قابل ارائه به کارگران ودر نهایت بررسی راههای تحقق هریک از اقدامات رفاهی در سه مدل (بی هزینه ، کم هزینه و هزینه بالا 

6

زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

شروع از 8/4/94وتا پایان سال 95 ادامه خواهد داشت

7

بودجه پروژه

سیصد میلیون ریال از محل اعتبارات وزارتی