اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس / اقتصاد مقاومتی / طرح کار بست ملی تحقیق شیوع شناسی اعتیاد در چامعه کار وتولید

طرح کار بست ملی تحقیق شیوع شناسی اعتیاد در چامعه کار وتولید

اطلاعات تفصیلی پروژه پیشنهادی دستگاه اجرایی

در چارچوب منشور پروژه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)»

عنوان پروژه پیشنهادی برای طرح در ستاد

طرح کار بست ملی تحقیق شیوع شناسی اعتیاد در چامعه کار وتولید

1

هدف کلی پروژه

افزایش دانش ونگرش ومهارت کارفرمایان ، کارگران ومتولیان استقرار برنامه پیشگیری از اعتیاد در محیط کاری وافزایش بهره بری وسلامت نیروی کار

2

اهداف قابل اندازه گیری پروژه

اجرای طرح حداقل در 20 واحد تولیدی استان

3

ذینفعان پروژه

جامعه کاروتولید،(کارگران،کارفرمایانووتعاونگران )

4

پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه

ارائه طرح در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ، توزیع دفترک معرفی برنامه واخذ مصوبه حمایتی شورا ارئه موضوع در نشست روسای کانون کارفرمایی وکارگری واتاق فکر پیش گیری از آسیبهای اجتماعی 

5

شرح کلی پروژه

با توجه به بر آورد شیوع مصرف مواد مخدر ،محرک وروان گردان در بین کارکنان مراکز صنعتی در سال 93، اجرای این طرح در راستای پیشگیری وجلوکپگیری از گسترش این معزل در جامعه کار وتولید اجرا میگردد.هدف نهایی . طرح آگاه سازی کارفرمایان وکارگران به طوری که نیروهای از درون واحدهای تولیدی  پیش گیری از آسیبهای اجتماعی اقدام نماید.

6

زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

 شروع  تیرماه 95 تا پایان سال 95

7

بودجه پروژه

چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارتی