اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس / اقتصاد مقاومتی / به روز نمودن گزارش سیمای بازار کار استان

به روز نمودن گزارش سیمای بازار کار استان

اطلاعات تفصیلی پروژه پیشنهادی دستگاه اجرایی

در چارچوب منشور پروژه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)»


عنوان پروژه پیشنهادی برای طرح در ستاد

به روز نمودن گزارش سیمای بازار کار استان

1

هدف کلی پروژه

شناسایی نقاط قوت،ضعف فرصت و تهدید بازار کار استان،تبیین وضعیت موجود بازار کار،شناسایی بسته های مناسب سرمایه گذاری-ایجاد بانک اطلاعاتی از عرضه و تقاضای نیروی کار

 

2

اهداف قابل اندازه گیری پروژه

 

 

 

3

ذینفعان پروژه

کارآفرینان،کارجویان-دستگاههای اجرایی،دانشگاهها

 

4

پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه

جمع آوری اطلاعات دقیق از دستگاههای اجرای-تشکلهای خصوصی-مراکز آموزشی-مرکز آمار ایران-فرمانداری ها و....

 

5

شرح کلی پروژه

جمع آوری داده های مورد نیاز از مراجع ذیربط-تحلیل آماری داده ها-قرار دادن اطلاعات پایش شده در مدلهای اقتصادی و در نهایت تهیه گزارش جامعی از سیمای بازار کار استان

 

6

زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

یکسال کوتاه مدت

 

 

7

بودجه پروژه

300 میلیون ریال از محل اعتبارات وزارتی