اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس / اقتصاد مقاومتی / کاهش اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما

کاهش اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما

اطلاعات تفصیلی پروژه پیشنهادی دستگاه اجرایی

در چارچوب منشور پروژه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)»

عنوان پروژه پیشنهادی برای طرح در ستاد

کاهش اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما

1

هدف کلی پروژه

روان سازی و تسهیل روابط کارگر و کارفرما

حفظ فرصت های شغلی موجود

ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارگران وکارفرمایان

افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی استان

2

اهداف قابل اندازه گیری پروژه

کاهش تعداد دادخواست ها در پایان اجرای برنامه

کاهش تعداد واکنش های کارگری و کارفرمایی

3

ذینفعان پروژه

جامعه کار و تولید (کارگران و کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی)

4

پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه

اجرای طرح معاضدت حقوقی و توانمندسازی کارگران و کارفرمایان

آموزش اعضاء مراجع حل اختلاف

شناسایی و حمایت از کارگاههای مشکل دار

ارتقاء سطح بهره وری در کارگاهها

بهره گیری از همکاری تشکلات کارگری و کارفرمایی استان

5

شرح کلی پروژه

با بهره گیری از همکاری تشکلات کارگری و کارفرمایی و اجرای طرح مشاوره تخصصی کارگران و کارفرمایان با هدف پایداری بنگاههای اقتصادی و در عین حال حمایت و شناسایی به موقع کارگاههای مشل دار نسبت به  کاهش تعداد دادخواست ها اقدام می شود. در کنار این اقدامات، در خصوص ارتقاء سطح بهره وری در کارگاهها نیز اقدام می گردد.

6

زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

برنامه 5 ساله کشوری

7

بودجه پروژه

-/10 میلیارد ریال جهت حمایت از دست کم20 کارگاه مشکل دار کمتر از 50نفر کارگر  که بیش از 4ماه حقوق معوقه دارند .

50 هزار ریال به ازاء هر نفر ساعت آموزش

معادل 2500 میلیون ریال