اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس / اقتصاد مقاومتی / نوسازی یا توسعه واحدهای تولیدی تعاونی

نوسازی یا توسعه واحدهای تولیدی تعاونی

اطلاعات تفصیلی پروژه پیشنهادی دستگاه اجرایی

در چارچوب منشور پروژه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)»

عنوان پروژه پیشنهادی برای طرح در ستاد

نوسازی یا توسعه واحدهای تولیدی تعاونی

1

هدف کلی پروژه

افزایش بهره بری ، تولید واشتغال

2

اهداف قابل اندازه گیری پروژه

سالانه 50مورد ودر 5 سال 250تعاونی

3

ذینفعان پروژه

اعضای شرکتهای تعاونی ، فارغ التحصیلان وبیکاران

4

پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه

تامین اعتبار مورد نیاز مالی

5

شرح کلی پروژه

تجهیز ، نوسازی ماشین آلات وتجهیزات یا توسعه فعالیت وافزایش ظرفیت به منظور ارتقاء بهره بری ، ایجاد اشتغال وافزایش تولید

6

زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

در سال 50مورد ودر میان مدت 250مورد تعاونی

7

بودجه پروژه

تامین اعتبار لازم به میزان ششصد میلیاردریال سالانه