اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس / اقتصاد مقاومتی / اجرای طرح پیمایش خشونت ، نشاط وسرمایه اجتماعی در جامعه کار وتولید

اجرای طرح پیمایش خشونت ، نشاط وسرمایه اجتماعی در جامعه کار وتولید

اطلاعات تفصیلی پروژه پیشنهادی دستگاه اجرایی

در چارچوب منشور پروژه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)»

عنوان پروژه پیشنهادی برای طرح در ستاد

اجرای طرح پیمایش  خشونت ، نشاط وسرمایه اجتماعی در جامعه کار وتولید

1

هدف کلی پروژه

کاهش آسیبهای اجتماعی (طلاق ، اعتیاد ، ایدز ) در جامعه هدف

2

اهداف قابل اندازه گیری پروژه

افزایش بهره  بری در واحدهای تولیدی با افزایش نشاط در جامعه کار وتولید

3

ذینفعان پروژه

کارگران ، کارفرمایان وتعاونگران

4

پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه

آموزش پرسشگران صدور حکم پرسشگران  جهت حضور در کارگاههای منتخب

5

شرح کلی پروژه

انتخاب 20واحد تولیدی به صورت رندوم (تصادفی )وحض.ور در واحدهای تولیدی وانتخاب 20 نفر به صورت رندوم ( تصادفی ) در هرواحد وتکمیل پرسشنامه وانجام مصاحبه با کارگران منتخب

6

زمان بندی کلان پروژه و فازهای اصلی

شروع از 30خرداد95 لغایت 30خرداد96

7

بودجه پروژه

دو میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت خانه