اقتصاد مقاومتی

 • صورتجلسه جلسات تشکیل شده :
 •  موضوع جلسهتاریخ برگزاری جلسه 
   کارگروه عدالت بنیان کردن اقتصاد توسعه عدالت اجتماعی زیر گروه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 1395/04/28
   طراحی و پیاده سازی الگوهای توسعه رشته های پر اشتغال منطقه ای 1395/05/19
  اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن اقتصاد و جلوگیری شدن از نسلی شدن فقر 
   1395/05/20
   طراحی و پیاده سازی الگوهای توسعه رشته های پر اشتغال منطقه ای 1395/06/06
  کمیته عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی
   1395/06/15
 • پروژه های اقتصاد مقاومتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی